Диаграми

       В разгледаните примери от предишшния урок беше лесно да наблюдаваме получилите се изменения, да сравним получените стойности и да определим по-голяма или по-малка е общата сума след направените изменения и т.н. Но само с разглеждане на числата, които ни интересуват, трудно се виждат отношенията между тях. Особено ако таблиците са много големи. Затова табличните процесори предлагат възможност, стойностите на избрани клетки да се онагледят графично чрез диаграми (Charts).
 
       Кръгови диаграми (Pie)
 
       Да разгледаме таблицата от Фиг. 1.а. Виждаме, че в нея числото 10 е разделено на четири части – 2, 4, 1 и 3. Би било интересно да можем да видим как се отнасят голе- мините на отделните части една спрямо друга. Това разделяне е изобразено графично на показаната под таблицата диаграма, която се нарича кръгова диаграма. Тя показва частите на едно цяло като части от кръг. Колкото по-голяма е частта от цялото, толкова по-голяма е съответната ѝ част от кръга.
 e2 fig1
       Частите на кръга са оцветени в различни цветове, за да се виждат по-ясно. Под диаграмата е разположен надпис, който се нарича легенда. Можете ли да определите каква е връзката между легендата, диаграмата и таблицата?
       Както знаем, част от едно цяло може да се изрази и с проценти по формулата (частта:цялото)x100. Например, за частта 2 имаме (2:10)x100=20%. Затова отстрани на кръга, освен стойностите на всяка от частите, са показани и процентите, които преди това са пресметнати във втория ред на таблицата.
       За упражнение да отворим таблицата, съхранена във файла Diagram.xlsx от папката Razdel_5 на диска. В работния лист Sheet1 се намира електронната таблица от Фиг. 1.а. Да променим съдържанието на клетка D3 от 1 на 6 и да видим какво ще се промени в таб лицата и в диаграмата. В колоната Общо (клетка F3) числото беше 10 и сумата на процен- тите в диаграмата беше 100. Сега в тази клетка числото е 15, колкото е сборът на четирите части, но сборът от процентите пак е 100 (Фиг. 1.б)! Грешно ли пресмята таблицата?

       Хистограми (Column)

       При хистограмите частите се представят с право- ъгълници, наредени върху хоризонталната ос. Също по хоризонталната ос са написани и имената на частите. По вертикалната ос на хистограмата са изписани възможните стойности на частите. Височината на всеки правоъгълник се определя от стойността на съответната му част и затова правоъгълникът е надписан с тази стойност (Фиг. 2а).
e2 fig2       Таблицата от Фиг. 2 с хистограмата се намира в листа Shеet2. Да я отворим и да променим стойността на част 4 от 3 на 2, като наблюдаваме изменението във височи- ните на правоъгълниците – измени се само височината на правоъгълника, съответен на част 4. Нека възстановим съдържанието на клетката – пак да напишем в нея 3. Ще забележим, че правоъгълникът, съответен на част 4, възстанови височината си.
       Да променим отново стойността на същата клетка, този път от 3 на 6. Забележете колко различна е сега хистограмата (Фиг. 2б). Защо, когато сменихме стойността от 2 на 3, само единият правоъгълник се промени, а когато я направихме 6, се промениха височините на всички правоъгълници? Ако се затрудните в обяснението, обърнете внимание на това как се промениха надписите по вертикалната ос.
       Най-добре ще разберем как се променят кръговата диаграма и хистограмата при промени на стойностите в таблицата, ако наблюдаваме измененията в двата вида едно- временно. Такъв пример, при който двете диаграми са направени върху една таблица, има в работния лист Shеet3. Отворете го и променете по ваш избор числовите стойно- сти на таблицата. Наблюдавайте съответните промени в двете диаграми.

 q task

       1. Защо са необходими диаграмите?e2 fig3
 
       2. Какви са приликите и разликите между кръгова диаграма и хистограма?
 
       3. Отворете файла Diagrams.xls. Въведете подходящи стойности за частите от Sheet1 така, че да се получат различните графики от Фиг. 3а.
 
       4. От Фиг. 3б може да разберете стойността на всички части, без тази на част 3. Въведете ги в Sheet1 на таблицата Diagrams.xls. Можете ли с помощта на диаграмата да възстановите стойността на клетката D3, като знаете, че тя е цяло число? Каква стойност получихте за колоната Общо?
 
       5. Въведете в листа Sheet2 от файла Diagrams.xls необходимите стойности на частите така, че да получите хистограмата от Фиг. 3в.
 
       6. Възстановете стойностите в таблицата от Фиг. 4, като имате предвид предоставените в диаграмите на същата фигура непълни данни.
 
e2 fig4

 

Галерия

Връзки


Контакт

гр. София 1700, Студентски град

ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

тел.: 02/943 47 85

факс: 02/ 943 43 97

E-mail: office@izkustva.net