Въведение в електронните таблици

       Eжедневно се налага да се използва числова информация - например за оформяне на класиране в състезания, пресмятане на заплати, изготвяне на справки и отчети в различни области. За по-добро онагледяване и по-лесно обработване, тази информация се представя в таблици.

       Таблично представяне на данни

       За обзавеждане на компютърен клас в училище трябва да бъдат купени няколко ус- тройства. Отговорникът за класа подготвил за всяко устройство (компютър, монитор и принтер) съответните числови данни – цената и необходимите количества, и пресметнал стойността на поръчката. След това попълнил данните в таблицата, показана на Фиг. 1.

excel fig1
       Данните са записани в клетките на таблицата, подредени в редове и колони. Обикновено, в първия (най-горния) ред и в първата (най-лявата) колона на такава таблица се изписва текст, който обяснява предназначението на съответния ред или колона. Стойностите в клетките от втория до четвъртия ред на колоната Общо (лв.) са получени, като са умножени числата от колона Единична цена (лв.) и колона Брой в съответния ред. Сумата на тези три числа е записана в последния ред на колоната. Тези изчисления могат да се направят бързо, на хартия – на ръка или с помощта на калкулатор.
       При по-голям брой закупени стоки, ще трябва таблица с повече редове. Тогава възможността за допускане на грешки в пресмятанията е по-голяма. Това е наложило създаването на компютърни програми за въвеждане, редактиране и автоматична обработка на числови данни в таблици. Тези програми се наричат таблични процесори (ТП), а документите, създадени с тяхна помощ – електронни таблици (ЕТ). Прието е в разговорния език табличният процесор също да се нарича електронна таблица.

       Програмата MS Excel

       Ще се запознаем с програмата MS Excel – табличният процесор от пакета MS Office на ОС Windows. Стартираме я от иконата excel в работното поле на ОС или  с последователността start\All Programs\Microsoft Office\Microsoft Excel. Прозорецът на MS Excel е показан на фиг.2. Под заглавието на прозореца, с името на документа и името на програмата, са разположени познатите ни от работата с Paint и MS Word страници и панели с командни бутони. Под тях е кутията за редактиране на клетка. При създаване на нов документ в MS Excel той се състои от три работни листа (sheets) с имена Sheet1, Sheet2 и Sheet3. Всичките те образуват работна книга (workbook).

       В долната и в дясната страна на прозореца са плъзгачите за хоризонтално и вертикално преместване на таблицата. e1 fig2Вляво от хоризонталния плъзгач са имената на работните листове. С щракване на левия бутон на мишката върху име съответният работен лист става активен. При съхраняване на таблицата във файла се записва работната книга (т.е. всички работни листове). Когато не е зададено друго име, програмата поставя автоматично име на файла Book1 с разширение xlsx.
       Колоните на таблицата във всеки работен лист са означени с букви от латинската азбука A, B, C,…, Z, AA, AB, AC,…, XFD. Редовете са номерирани с числата от 1 до 1048576.
       Правоъгълната област, в която се пресичат колона и ред, се нарича клетка. Името на колоната и номерът на реда образуват нейния адрес. Клетката се нарича  активна, когато в нея може да се въвежда и редактира текст. Различава се от другите, че е с удебелен контур.
       Една клетка може да направим активна, чрез щракване с левия бутон върху нея или чрез натискане на някой от клавишите-стрелки.
       На следващото видео е показана адресацията и редактирането на клетки.
       При редактиране, клавишите Del, BackSpace и Insert имат същите функции, както в MS Word.

 q task

       1. Какво е предназначението на електронните таблици?
 
       2. Кои са основните елементи на прозореца на MS Excel?
 
       3. Каква е разликата между посочените три начина за редактиране на клетка?
 
       4. Кои от следните изрази са верни адреси на клетки в MS Excel?
а) А2; б) 3C; в) AD42; г) A4D; д) Z12.
 
       5. В таблицата Sheet2 от файла Order.xlsx на диска променете стойностите на клетките на таблицата така, както е показано на Фиг. 3. Забележка. Използвайте различните начини да активирате клетките.
 e1 fig3
       6. Ако са закупени 6 монитора с единична цена 389,99 лв., намерете чрез електронната таблица от Sheet2 общата сума. В коя клетка е тя и колко е стойността ѝ?
 
       7. Отворете Sheet3 на същия файл:
а) Определете в кои клетки ще се изчисляват данните автоматично.
б) След като промените една оценка, колко клетки още променят стойността си и
защо?
 
8. В предишната таблица от Sheet3 можеше да променяме текста в която и да било клетка. Това може да доведе до неумишлени грешки или злоупотреби – например въвеждане на оценки по-малки от 2 или по-големи от 6, промяна на клетките за средния успех и др. Активирайте Sheet4 на файла и:
а) Опитайте да въведете текст в клетка извън таблицата.
б) Oпитайте да промените клетка от таблицата, която не е оценка на ученик по
предмет.
в) Въведете в клетките за оценки число, което е по-малко от 2 или по-голямо от 6.
г) Въведете сега коректна оценка. Променят ли се данните в други клетки, въпреки, че не може да се пише в тях? Забележка. В листа Sheet4 са приложени някои от многото възможности на програмата MS Excel. С част от тях ще се запознаете по-късно.

Галерия

Връзки


Контакт

гр. София 1700, Студентски град

ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

тел.: 02/943 47 85

факс: 02/ 943 43 97

E-mail: office@izkustva.net