Редактиране на текстови документи

       Маркиране на части от текста
 
       За да укажем на програмата частта от документа, която ще редактираме, трябва тази част да бъде маркирана. Маркираната част се нарича селекция.
Razdel 5 Fig1       Маркирането на част от текста се извършва с помощта на мишката по следния начин: Щракваме пред първия знак от текста за маркиране (без да пускаме бутона) и влачим мишката до последния знак на избраната част от текста. Селекцията се оцветява в различен цвят (Фиг. 1). С отпускането на бутона маркирането завършва. Същото можем да направим, като щракнем след последния знак на избрания за маркиране текст и влачим мишката до първия знак.
       Маркирането на текст може да се извърши и с помощта на клавиатурата. За целта трябва да поставим показалеца пред първата буква на текста, да натиснем клавиша Shift, без да го отпускаме, и със стрелката надясно да преместим показалеца до последната буква. Същото можем да направим и започвайки от последната буква, натискайки стрелката наляво. Когато текстът за маркиране е много голям, със стрелките нагоре и надолу, както и с клавишите PgUp и PgDn, може да направим маркирането много по-лесно, отколкото със стрелките наляво и надясно, защото с тях се маркират цели редове и даже цели страници от текста.
       За отмяна на маркирането е достатъчно да щракнем с левия бутон на мишката на произволно място в текстовия документ или да натиснем бутон за преместване на показалеца.
 
       Изтриване на част от текста
 
       За да изтрием част от текста, трябва да я маркираме и да натиснем клавиша Del(ete) (изтривам). За да заместим част от текста с нов, след като я маркираме, трябва да въведем от клавиатурата новия текст. Още с въвеждането на първия знак, селекцията изчезва и въвеждането на новия текст става както при вмъкването, за което говорихме в предишния урок. Много е лесно да загубим текста на селекцията, затова трябва да сме внимателни, когато сме маркирали част от текста!
       Ако неволно изтрием селекциятa, можем да я възстановим с командата Undo Clear, бутонът undo на  която се намира в лентата с бутони за бърз достъп. За повечето операции съществува команда Undo, с която можем да възстановим текста такъв, какъвто е бил преди операцията.
       Ще демонстрираме изтриването и заместването със следния пример. В едно СОУ се провежда футболен турнир. Капитанът на футболния отбор на 5а клас Николай Иванов съставил списък на отбора (Фиг. 2). Да му помогнем, като въведем и съхраним във файла Team.docx състава на отбора.
       Оказало се, че след изготвяне на списъка ненадейно се разболял Трифон Стоев. Затова трябва да се изтрие неговото име от списъка.
       Освен това, като прегледал списъка, Николай забелязал, че е допуснал правописна грешка. В името на Ангел Бекяров вместо я въвел и. Затова трябва да се замести грешната буква. Когато текстът, който ще заместваме, е много къс (в случая само една буква) можем да постъпим и по начините, за които говорихме в предния урок: да поставим показалеца пред буквата и в името, да натиснем клавиша Delete и да въведем буквата я, или да поставим показалеца след буквата и, да я изтрием с Backspace и да въведем буквата я.
 
       Копиране, изрязване и вмъкване
 
       Операциите копиране, изрязване и вмъкване познаваме от работата с части от графични изображения. Ще припомним накратко предназначението на тези операции. Копирането, както и при редактирането на текстове, не променя редактирания документ, а само поставя копие на селекцията в кутията за копия. За да копираме селекцията, трябва да щракнем върху бутона Copy (copy) от панела Clipboard на страницата Home или да щракнем с десния бутон на мишката върху селекцията и от отворилото се меню (наричаме го контекстно меню) да изберем командата Copy.
       Операцията изрязване е подобна на копирането. Разликата е, че копираният в кутията за копия текст се изтрива от документа. За да изрежем селекцията, трябва да щракнем върху бутона Cut (cut) от панела Clipboard на страницата Home или да щракнем с десния бутон на мишката върху селекцията и от контекстното меню да изберем команда Cut. При операциите копиране и изрязване старото съдържание на кутията за копия се загубва и се заменя с маркирания текст.
       Операцията вмъкване поставя текста от кутията за копия на мястото, което сочи показалецът. За да вмъкнем текста от кутията за копия, трябва да щракнем върху бутона Paste (paste) от панела Clipboard на страницата Home. В случай, че щракнем с десния бутон на мишката на желаното място за вмъкване в текстовия документ, в контекстното меню ще намерим командата Paste Options, с помощта на която можем да изберем един от трите възможни начини за вмъкване на намиращия се в кутията за копия текст:
       - Keep Source Formatting keep fpr – селекцията се вмъква така както е форматирана;
       - Merge Formatting merge formating – селекцията св вмъква със смесване на форматирането на селекцията и околния текст;
       - Keep Text Only text only – селекцията се форматира като околния текст.
       Ще демонстрираме копирането, изрязването и вмъкването, като продължим да редактираме файла Team.docx от предишния пример. Преди поредния мач се разболели някои от защитниците и се налага нападателят Георги Михайлов да бъде вписан в групата на защитниците. Ще направим промяната, като преместим името по следния начин: маркираме текста Георги Михайлов, изрязваме го от старото му място (с бутона Cut). Поставяме показалеца в началото на реда, на който искаме и вмъкваме името (с бутона Paste).
       Нека сега да добавим в края на списъка ново име – Иван Михайлов. Забелязваме, че в списъка вече има собственото име Иван и фамилно име Михайлов. Затова, вместо да въвеждаме отново тези имена, ще използваме операцията копиране. Маркираме името Иван (един начин за бързо маркиране на дума е като преместим показалеца някъде между буквите на думата и щракнем двукратно с левия бутон) и натискаме бутона Copy. След това преместваме показалеца в края на списъка и вмъкваме копираното име с бутона Paste. Аналогично постъпваме с името Михайлов, като позиционираме показалеца непосредствено след името Иван и преди вмъкването въвеждаме един интервал.
       Накрая съхраняваме създадения текстов файл в папка на твърдия диск, под името Football.docx.
 
q task
       1. Кои операции включва редактирането на текст?
 
       2. Опишете последователността от действия, с които маркираме текст.
 
       3. Коя е последователността от действия при:
       а) изтриване на маркиран текст;
       б) преместване на маркиран текст;
       в) създаване на копие на маркиран текст на друго място в документа?
 
       4. В СОУ „Иван Вазов“ се провежда турнир по баскетбол за момичета. Капитанът на баскетболния отбор на 5а клас Елена Николова трябва да състави списък на отбора. Помогнете ѝ да състави и редактира такъв списък, като използвате разгледаните в урока операции.
 

Галерия

Връзки


Контакт

гр. София 1700, Студентски град

ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

тел.: 02/943 47 85

факс: 02/ 943 43 97

E-mail: office@izkustva.net