Създаване и съхраняване на текстови документи

       Въвеждане на текст
 
       Възможни са два режима на въвеждане на текст – с вмъкване (Insert) и с припокриване (Overtype). В режима вмъкване, всяка въведена буква се добавя пред показалеца, без да се изтрива нищо от съществуващия текст. Всички знаци след текущата позиция на показалеца се изместват автоматично надясно. В режима припокриване, всеки въвеждан знак заменя намиращия се непосредствено след показалеца. Преминаването от единия режим в другия става с натискане на клавиша Insert или бутона Insert/Overtype, който се намира в лентата за състояние Status Bar. Ако бутонът не е показан в лентата, може да се добави, като се щракне с десен бутон на мишката върху нея и от появилото се меню с команди се избере Overtype.
       Преместването на показалеца в текста става с помощта на бутоните-стрелки. Всяка от тях показва посоката на преместване – една буква наляво (ß), една буква надясно (à), един ред нагоре (á) или един ред надолу (â). Бутоните PgUp (page up, страница нагоре) и PgDn (page down, страница надолу) са предназначени за по-бързо преместване на текстовия показалец. Първият премества показалеца една страница назад в текста, а вторият – една страница напред. Клавишът Home (вкъщи) премества показалеца в началото, а клавишът End (край) – в края на реда.
       При въвеждането на текст е нормално да допускаме грешки – да въведем един знак вместо друг, да пропуснем интервала между две думи и т.н. Изтриването на нежелан знак може да направим по два начина: като поставим показалеца пред знака, който ще изтриваме, и натиснем клавиша Delete (изтривам) или като поставим показалеца след знака и натиснем клавиша Backspace (един интервал назад).
 
       Правила при въвеждане на текста
 
       - При набирането на текст трябва да се избягва въвеждането на излишни интервали между думите или празни редове (абзаци, състоящи се само от знака за нов ред) между абзаците.
       - Препинателните знаци се въвеждат непосредствено след предхождащия ги знак, а след тях се оставя един празен интервал. Има и изключения от това правило (виж Фиг. 1):
        • отварящата скоба се долепя до следващия, а не до предходния знак;
        • от двете страни на дългото тире се оставя по един интервал;
        • късото тире се долепя и до следващия, и до предходния знак.
        - Клавишът Enter се използва само за означаване края на абзац. Редакторът автоматично пренася текста на следващия ред, когато текущият е пълен.
 
       Съхраняване на текстов документ
 
w2 fig1       Съхраняването на текстов документ във файл става с командата File/Save As. В диалоговия прозорец намираме необходимата ни папка във файловата система, написваме желаното име на файла в полето File name и натискаме бутона Save. Във всеки следващ момент, в който искаме да съхраним направени в документа промени, е достатъчно да изпълним командата File/Save или да натиснем едноименния бутон save от лентата с бутони за бърз избор.
       За да упражним изученото до момента, нека да въведем текста от Фиг. 1 и да съхраним получения документ във файл с име Primer1.docx в папката Libraries\Documents на твърдия диск и да затворим текстообработващата програма MS Word.
 
       Отварянето на файл в програмата става с командата Open от менюто File (File/Open). Отворете файла Primer1.docx и добавете в края му текста от Фиг. 2, предназначен за любознателни ученици, като застанете в края на въведения до момента текст, натиснете клавиша Enter за да въведете текста като  нов абзац. Съхранете изменения текстов документ с командата Save или с натискане на бутона save. Ако искаме да запазим получения файл под друго име, можем да го направим с командата Save As.
 
q task
       1. Кога се налага използване на клавиша Enter при въвеждане на текст?
 
       2. Какви са правилата при въвеждане на препинателни знаци?
 
       3. Как съхраняваме текстов документ под старото му име или под ново име?
 
       4. Как отваряме съществуващ текстов документ?
 
       5. Отворете файла Primer1.docx от папката, в която сте го съхранили. Вмъкнете текста от файла text2_3.png, между първоначалния и въведения по-късно текст. Запазете резултата във файл с името Primer2.docx в папката Libraries\Documents на твърдия диск.
 
       6. Въведете текста от файла text2_4.png. Съхранете получения документ във файл с име Primer3.docx в папката Libraries\Documents на твърдия диск.

Галерия

Връзки


Контакт

гр. София 1700, Студентски град

ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

тел.: 02/943 47 85

факс: 02/ 943 43 97

E-mail: office@izkustva.net