Текстови документи и текстообработка

       Основни елементи на текста
 
       Най-малката неделима единица, участваща в изграждането на текста, е знакът. Най-често използваните знаци са буквите на кирилицата и латиницата, цифрите и препинателните знаци. Думата е последователност от знаци. Отделянето на думите една от друга става с интервали (Фиг. 1). Препинателните знаци не са част от думите, до които са поставени и заедно с интервала се наричат разделител на думите. Някои от специалните знаци не образуват отделни думи. Например EURO’16 е една дума.
       Текстовите документи са предназначени за отпечатване на хартия, която има определени размери – дължина и ширина. При печатане на хартия, текстовете се подреждат в редове, като ширината на реда се определя до голяма степен от ширината на листа хартия, върху който ще се печата текстът. При натискане на клавиша Enter въвеждането продължава на нов ред дори старият да не е пълен. Частта от текста между две такива преминавания на нов ред се нарича абзац (виж Фиг. 1).
Razdel 5 Fig 1
       Листът хартия може да събере определен брой редове от текста, като този брой се определя от дължината на листа. Такава част от текста, която ще бъде отпечатана на един лист хартия, се нарича страница.

       Текстообработващата програма MS Word
 
       Най-използвани в ОС Windows са текстообработващите програми от серията MS Word, както и текстовите редактори Wordpad и Notepad. Стартирането на Microsoft Word 2010 става с командата Start/All Programs/Microsoft Office/Microsoft Word 2010 или чрез иконата ѝ word, когато е поставена в работното поле на ОС или в лентата на задачите. Прозорецът на програмата е показан на Фиг. 2.
w fig2
Фиг. 2
       Най-отгоре в прозореца се намира заглавието. В него, както и в прозореца на Paint, са изписани името на програмата, името на отворения документ (имената на файловете, с които обикновено работи Microsoft Word 2010 са с разширение docx), както и бутоните за минимизиране, максимизиране/възстановяване и затваряне на прозореца. И тук някои от най-важните бутони на команди (Razdel 5 Final Page 02 Image 0001) са изнесени в заглавието и се наричат бутони за бърз достъп. Съществена част от прозореца е заета от работно поле, хоризонтална и вертикална оразмерителни линийки (Ruler) и плъзгачи за изместване на съдържанието на работното поле във вертикална и хоризонтална посока.
       Под заглавието е лентата с командните бутони, събрани в осем страници (Фиг. 3), като във всяка страница бутоните на команди с близко предназначение са събрани в панели. Името на всеки панел е поставено на долната му страна. Например, в страницата Home са разположени панелите с командни бутони Clipboard, Font, Paragraph, Styles и Editing (Фиг. 3).
w fig3
 
       В долната част на прозореца е разположена лентата за състояние на документа (Status Bar), в която са показани някои характеристики на документа (Фиг. 4). В тази лента са разположени и няколко командни бутона, за по-бърз достъп до съответните команди. Най-ляво в лентата за състояние на документа е полето, в което се изписва броят на страниците, върху които ще се разположи текстът, при разпечатване, както и номерът на страницата, в която се намира показалецът на програмата. Текстът Page: 1 of  2  означава,  че  документът  се  състои  от 2 страници  и показалецът се намира в първата от тях. До него е полето Words, което показава броя на думите в текста. Най-вдясно в лентата е плъзгачът, с който изображението на текста може да се увеличи или намали така, че да стане удобно за четене от потребителя.
w fig4
       
       В работното поле на MS Word се разполага обработваният текст. Стартирайте програмата и не забравяйте да превключите клавиатурата за въвеждане на текст на кирилица. Въведете следния текст:
 
       Животните в океаните и моретата, също както растенията, са плаващи и дънни. Зоопланк-нът има постоянна и временна съставна част. В океаните и моретата са най-много активно плаващите животни. Това са рибите, морските влечуги (змии, костенурки) и морските бозайници (делфини и китове).
 
       Първо щракнете с мишката в работното поле на MS Word. На мястото на щракването се изобразява „мигаща“ отвесна черта –  текстовият показалец на програмата. Това е мястото, където ще се появи знакът на следващия натиснат клавиш. След като въведете зададения текст, състоянието на работното поле на програмата ще бъде подобно на показаното на Фиг. 2.
 
q task
       1. Избройте основните елементи на работния прозорец на програмата MS Word и ги посочете на Фиг. 2. За какво служи лентата с командни бутони?
 
       2. Старирайте програмата MS Word и въведете текста от файла text1_2.png.
 
       3. Стартирайте всеки от текстовите редактори Notepad и Wordpad от Start/All Programs/Accessories и въведете текста от задача 2. Какви разлики забелязвате между MS Word, от една страна, и Notepad и Wordpad, от друга?

Галерия

Връзки


Контакт

гр. София 1700, Студентски град

ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

тел.: 02/943 47 85

факс: 02/ 943 43 97

E-mail: office@izkustva.net