Рисуване с ръка. Работа с част от изображението

moliv       Инструментът Молив
 
       Моливът (Pencil) е най-простият инструмент. С него рисуваме линии в работното поле така, както рисуваме върху лист хартия (Фиг. 1). За да рисуваме след като е избран инструментът, щракваме в работното поле и влачим мишката. При това се изписва линия на местата, през които е минал показалецът. Рисуването с молива не е прецизно, затова се ползва основно за „затваряне“ на прекъснати контури. Нарисувайте камион като този на Фиг. 1, за да се убедите колко трудно е да се работи със свободна ръка.
 
       Инструментите Четкиbrushes
 
       В отделен панел на страницата Home е разположен бутонът Brushes, който отваря падащо меню с 9 различни инструмента, наричани с общото наименование четки (Фиг. 2). Всъщност това са рисуващи инструменти, всеки от които при влачене в работната област оставя различна по форма и плътност следа. С тези инструменти може както да се рисува, така и да се оцветяват различни по форма области. При влачене с натиснат ляв бутон четките рисуват с основния, а при влачене с натиснат десен бутон – с допълнителния цвят. Пейзажът от Фиг. 7а е нарисуван с четки.
 
 
       Инструмент за правоъгълно маркиране
 
select1       За да отдели и комбинира части от рисунки, авторът на изображението трябва да може да укаже на графичния редактор частта от рисунката, с която иска да работи. Това указване наричаме маркиране, а маркираната част от полето – селекция. Инструментът Rectangular Selection служи за маркиране на правоъгълни части. Намира се в менюто Select (Фиг. 3) и работата с него много прилича на работата с инструмента Rectangle.
       Със селекцията можем да извършваме различни операции. Можем да я преместваме, като я влачим с мишката. Можем също така и да променяме размера ѝ, с някоя от осемте характерни точки по маркиращия правоъгълник (Фиг. 4).
       Инструментите за маркиране имат важна характеристика, свързана с прозрачността на селекцията (виж Фиг. 3). Ако не изберем възможността Transparent selection, тогава селекцията се премества (и/или разширява) така, че ако има в себе си части, оцветени с фоновия цвят, тези части се преместват с останалата част на селекцията.
       В противен случай, ако изберем Transparent selection, селекцията ще бъде пренесена (и/или разширена) без участието на фоновия цвят. Този начин на преместване е по-добър, когато трябва да „смесим“ селекцията с друга част от изображението.
 
       Копиране, изрязване и вмъкване
 
box       В този раздел ще се запознаем с три много важни операции – копирането, изрязването и вмъкването. Тези операции обикновено се изпълняват в двойки копиране+вмъкване или изрязване+ вмъкване. При копирането в специално място на ОС (кутия за копия), се създава копие на селекцията, а изрязването я премества в кутията за копия. Разликата е, че копирането оставя оригиналния обект на мястото му, а изрязването – не. С операцията вмъкване можем да поставим на избрано място в работното поле съдържанието на кутията за копия.
       Командите за трите операции се намират в панела Clipboard на страницата Home (Фиг. 5). След като сме маркирали необходимата ни част от рисунката, изпълняваме командата Copy. Изпълнена веднага след това командата Paste, от същия панел ще постави в горната лява част на работното поле копието, което току-що сме направили. При това вместо оригинала, маркирано ще бъде копието и може да се продължи работа с него. Тази двойка операции означаваме с Copy+Paste. Аналогична е работата с командата Cut, само че при нея в кутията за копия отива оригиналът – означаваме я с Cut+Paste. Веднъж поставена селекцията в кутията за копия, може да се използва многократно с коман¬дата Paste. Така ще вмъкнем в рисунката много копия на селекцията.
 
       Инструмент за свободно маркиране
 
       Инструментът Free-Fоrm Select маркира област, границите на която имат произ-волна форма. Когато изберем инструмента от кутията и започнем да очертаваме избраната област, в полето остава следа като от чертането с молив (Фиг. 6а). Особеното при използването на този инструмент е, че при маркирането на областта трябва да опишем затворена линия, т.е. началната и крайната точка да съвпадат. И в този случай селекцията можем да направим с включване (Фиг. 6б) или без включване (Фиг. 6в) на характеристиката за маркиране Transparent selection. 
       Селекцията отново ще бъде оградена от правоъгълник с пунктирани страни, но реално маркирана е не цялата вътрешност на правоъгълника, а само ограденото от затворената линия. Виж на Фиг. 6в как в преместването на (непрозрачна) селекция участва само тази част от изображението, която е включена в затворената линия.
free mar
 
       Други операции със селекцията
 
       В края на този урок да разгледаме останалите команди от менюто Select. С комадата Select all маркираме цялото изображение, което се намира в работното поле. С командата Invert selection извършваме обръщане на селекцията. Да обърнем селекцията означава, че когато сме маркирали част от изображението, след прилагане на командата всичко, което не е било в селекцията, ще бъде маркирано, а маркираната до момента част ще отпадне от селекцията. Командата Delete изтрива селекцията, като запълва маркираната част на работното поле с фоновия цвят.
 
q task
       1. Нарисувайте камион като този на Фиг. 1, за да се убедите колко трудно е да се работи със свободна ръка.
 
       2. В кой панел се намира инструментът Pencil?
 
       3. Къде се намира инструментът за правоъгълна селекция Rectangular Selection?
 
       4. За какво и как се използва инструментът Free-Fоrm Select?
 
       5. Нарисувайте пейзажа от файла pic4_1.png.
 
       6. Нарисувайте частта от стая от файла pic4_2.png.
 
       7. Нарисувайте пейзажа от файла pic4_3.png.
 
       8. Отворете файла klonka.png и поставете листата и калинките на местата, показани във файла pic4_4.png.
 
       9. Отворете файла vase.png и с копиране и изрязване добавете още цветя във вазата така, че да получите изображението от файла pic4_5.png.
 
       10. Преместете частите на изображението от файла ezero.png така, че да се получи изображението от файла pic4_6.png.
 
       11. Съхранете всяка създадена в предишните задачи рисунка в папката Libraries\Pictures.
 
       12. Какъв ще бъде резултатът, ако изпълните последователно командите Select All и Delete върху дадено изображение?
 

Галерия

Връзки


Контакт

гр. София 1700, Студентски град

ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

тел.: 02/943 47 85

факс: 02/ 943 43 97

E-mail: office@izkustva.net