Операции със селекцията

       В този урок ще се научим да изпълняваме и други операции с изображенията или с маркирани части от тях.
 
       Огледално обръщане и завъртане на селекцията
 
       За да завъртим или обърнем част от рисунката, е необходимо първо да маркираме тази част. В противен случай командата ще обърне цялата рисунка. Програмата Paint предлага възможности за огледално обръщане и възможности за завъртане на изображенията или части от тях. На  Фиг. 1а е дадено изображение на рибка. С него ще демонстрираме операциите. Бутоните им са събрани в менюто Rotate (завърти) на панела Image. Програмата предлага три завъртания – на дясно на 90 градуса, на ляво на 90 градуса и на 180 градуса, както е показано на Фиг. 1б, 1в и 1г.
 rotate
       Избраното в селекцията изображение може да се завърти по три начина:
       - С командата Rotate right 90° изображението се завърта на 90° в посока надясно (т.е. в посоката, в която се движи часовниковата стрелка). Резултатът от такова завъртане е показан на Фиг. 1б.
       - С командата Rotate left 90° изображението се завърта на 90° в посока наляво (т.е. в посока обратна на тази, в която се движи часовниковата стрелка). Резултатът от такова завъртане е показан на Фиг. 1в.
       - С командата Rotate 180° изображението се завърта на 180°. Резултатът от такова завъртане е показан на Фиг. 1г.
 
       Селекцията или цялото изображение, намиращо се в работното поле на програмата, може да се обърне огледално по два начина:
       - с командата Flip vertical (обърни вертикално) изображението се обръща вертикално огледално, т.е. така, сякаш огледалото е под него или над него. 
       - с командата Flip horizontal (обърни хоризонтално) изображението се обръща хоризонтално огледално, т.е. така, сякаш огледалото е вляво или вдясно от него.
       Резултатите от двете обръщания на картинката от Фиг. 1а са показани съответно на  Фиг. 1д  и Фиг.1е. Внимавайте! Завъртането на 180° и вертикалното огледално обръщане не дават един и същ резултат! Сравнете ги на Фиг. 1.
       Каква операция трябва да се приложи към синия триъгълник на Фиг.2. за да заеме положението на червения? А на зеления?
       Вляво на Фиг. 3 е показана дясната половинка от изображението на клоун. С коя операция ще получите лявата половина, за да сглобите от двете цял клоун, както е показано вдясно на фигурата (Фиг. 3).
 
       Трансформиране на селекцията
 
       Програмата Paint може да извършва два вида трансформации на маркирани части от изображението в работното поле чрез командата Resize and Skew от панела Home. Диалоговият прозорец е показан на Фиг. 4. Параметрите за промяна на размера от панела Resize (Преоразмеряване) започнахме да разглеждаме в първия урок на тази глава, а тези за наклоняване на изображението са в панела Skew (Наклон).
       Смяната на размера с командата Resize може да се задава освен в проценти от старите стойности на дължината и височината и в брой пиксели. Когато маркирате избраната част от изображението и стартирате командата с избран бутон Pixels, в двете кутии се появяват стойностите на двете характиристики  в пиксели. Променяме тези стойности ви исканите и с бутона ОК извършваме промяната. 
       Skew позволява да наклоним изображението, като запазим неподвижна основата на обхващащия го правоъгълник (от текстовата кутия Horizontal), да го наклоним, като запазим неподвижна лявата страна на обхващащия го правоъгълник (от текстовата кутия Vertical) или и двете едновременно. Стойностите за наклоняване на страните се задават в градуси. Стойности от 1 до 89 градуса ще наклонят вертикалните страни надясно, а стойности от –1 до –89 – наляво. Стойности от 1 до 89 градуса ще повдигнат хоризонталните страни нагоре, а стойности от –1 до –89 ще ги наведат надолу.
       С помощта на командата Crop (подстригвам, отрязвам) от панела Image можем да отстраним част от изображението, която не е избрана в селекцията.
 
 
       Отпечатване на рисунка
 
       Рисунката се отпечатва с командата Print от менюто Print, което се отваря от списъка на бутона Paint. В същото меню се намира и командата Page Setup (Настройки на страницата). От прозореца ѝ (Фиг. 5) може да изберем следните основни настройки:
       - Paper – размер на хартията. Стандартния избор е А4;
       - Orientation – ориентация на листа. Две са възможните ориентации: Portrait (портрет), при която по-дългата страна е разположена вертикално или Landscape (пейзаж), когато е разположена хоризонтално;
       - Margins – ширина на бялото поле отляво, отдясно, отгоре и отдолу на листа, в което не се печата;
       - Centering – начин на центриране на картинката – хоризонтално и вертикално;
       - Scaling - мащабиране на изображението: при въвеждане на стойност под 100% то се намалява съответно на процента, а при стойности над 100% – се увеличава.
       Когато изображението е много голямо, може да поискаме то да се отпечата на няколко листа. Броят им задаваме във второто от двете полета Fit to, а коя от страниците ще печатаме – в първото. Комбинацията Fit to 1 by 1 означава, че ще се печата на 1 лист.
       Всяка от посочените настройки се визуализира в панела вляво. Правоъгълникът в сиво е изображението, а пунктираните линии задават полето, в което ще се печата. За последните стъпки от процеса на отпечатване отваряме диалога Print (Фиг. 6). В него избираме:
       - От панела Select Printer – името на принтера (ако компютърът е свързан с повече от един принтер);
       - От панела Page Range – кои страници да се печатат. При избор на All се отпечатват всички страници. Може да отпечатаме само селекцията или само текущата страница, а ако искаме да отпечатаме част от страниците, въвеждаме техните номера в полето Pages. Различните възможности са:
print
       • Номер на страница, например 3 – отпечатва страница 3;
       • Два номера на страници, разделени с тире. Ако е въведено 2-5, отпечатва стра¬ници с номера от 2 до 5;
       • Номера на страници, разделени със запетая. Например при 2,5,6 – отпечатва страниците, чиито номера са въведени;
       • Комбинация от предните три. Например,  2-5, 8, 9, 11-14. В такъв случай ще  бъдат отпечатани всички страници с номера от 2 до 5, след това страниците с номера 8 и 9 и, накрая, страниците с номера от 11 до 14.
       В полето Number of copies въвеждаме колко копия да бъдат отпечатани. Начините за комплектуване (Colate) са приложими, когато се отпечатва повече от 1 копие. Ако имаме 3 страници с номера1, 2 и 3, и сме решили да печатаме 2 копия, то можем да ги отпечатаме в реда 1,1,2,2,3,3 (както на фигурата) или в реда 1,2,3,1,2,3.
 
q task
       1. Нарисувайте рисунката от файла pic8_1.png. Съхранете изображението във файла moon.png в папка Libraries\Pictures
 
       2. Нарисувайте рисунката от файла pic8_2.png. Използвайте изображението kids.png, като намалите размера му. Съхранете рисунката.
 
       3. Нарисувайте рисунката от файла pic8_3.png. Допълнете картината с ограда, дърво, планини и небе. Съхранете изображението под име house.png в папка Libraries\Pictures
 

Вмъкване на текст в изображение

       В предишните уроци, за да създаваме рисунки, използвахме предимно мишката. В този урок ще се запознаем с вмъкването на текст към рисунките, които създаваме.
 
       Инструментът Text (Текст)
 
       Този инструмент използваме, когато искаме да добавим текст в рисунката. Активираме го с бутона txt, след което с мишката очертаваме правоъгълна област (текстова кутия), в която ще се въвежда текстът. В горния ляв край се появява мигаща вертикална черта, която наричаме показалец или курсор. Той показва позицията, на която ще се появи поредният въведен знак (Фиг. 1).
       В същото време програмата отваря в лентата с инструменти нова страница Text Tools (Текстови инструменти). В нея се намират познатите ни вече панели Colors (с цветовата палитра) и Clipboard (за работа с кутията за копия), които ще са ни полезни и когато вмъкваме текст в създаваното изображение, както и панелите Background (Фон) и Font (Шрифт).
       В текстовата кутия въвеждаме текста, който искаме да вмъкнем в рисунката така, както беше показано в урока Клавиатура. По време на въвеждането на текста, може да изтрием един знак вляво от показалеца с клавиша BackSpace, или един знак вдясно от показалеца с клавиша Delete. С клавиша Enter се преминава на нов ред.
       Въвеждането на текст приключва с щракване на бутон на мишката на произволно място в полето за рисуване извън текстовата кутия. След това въведеният текст става част от изображението и към него, както към всяка друга част на изображението, могат да се прилагат всички познати операции –  изтриване, копиране, преместване.
txt2

       Настройки на текстовата кутия
 
       Както вече знаем, при работа с цветове в програмата Paint различаваме основен цвят и цвят на фона. Това важи и за вмъкването на текст. Текстът винаги се изписва с основния цвя. В панела Background се предлагат две възможности за определяне на цвета на запълване на текстовата кутия, в която изписваме текста. Тези две възможности са ни познати от работата с части на изображението. Когато изберем режима Opaque (Непрозрачно), вътрешността на текстовата кутия се оцветява във фоновия цвят (виж Фиг. 2а). При избор на режима Transparent (Прозрачно), цветовото съдържание на текстовата кутия съвпада с частта от рисунката, останала под кутията. Резултът в случая на прозрачна текстова кутия е показан на Фиг. 2б.
 txt1      Много е важно, когато изписваме текст в рисунката, той да съответства на размера ѝ – да не е нито много едър, нито много дребен спрямо нея. Затова може да се наложи да „настроим“ характеристиките на текста, преди да започнем изписването. Комбинацията от характеристики на знаците, които изписваме, наричаме шрифт. За да можем да настройваме характеристиките на шрифта, трябва да сме избрали инструмента за вмъкване на текст и да сме изчертали с мишката текстовата кутия или просто да сме щракнали в работната област на Paint.
       След изпълнението на едно от двете действия, в лентата с инструменти се отваря страницата Text и от панела Font (шрифт) настройваме шрифта (виж Фиг. 1):
       - избираме вида на шрифта като щракнем върху стрелката в дясната част на комбинирана текстова кутия, разположена в горната част на панела. Отваря се  списъкът на кутията, в който програмата предлага няколко десетки вида. Най-често използваните са: Arial, Calibri, Courier и Times New Roman. Имената на шрифтовете са подредени в азбучен ред. Тъй като шрифтовете са много, в дясната част на списъка е поставен плъзгач за изместване на съдържанието, който познаваме от предишен урок. Намираме в менюто необходимия ни шрифт и щракваме върху него. Името на шрифта се изписва в кутията и докато не го променим с друг, изписването на текстове ще става с този шрифт.
       - големината на знаците избираме от комбинираната текстова кутия, която се намира най-вляво на втория ред на панела. Големините на знаците се означават с цели числа. Най-малкият размер, който се чете сравнително добре, е 8, а нормалните размери са от 12 до 14. Избираме нужния размер на знаците от списъка на комбинираната кутия. Забележете, че в тази кутия, освен изписаните в списъка стойности, има възможност да се задават и други, което е недопустимо при избирането на вида на шрифта.
       - определянето на стила на буквите става с бутоните, разположени вдясно във втория ред на панела. Програмата Paint допуска различни възможности за промяна на основния стил на буквите на шрифта: B (Bold) – удебелени букви; I (Italic) – наклонени букви; U (Underline) – подчертани букви; abc (Strikethrough) – зачеркнати букви и др.
       Внимание! Характеристиките на шрифта, с който е изписан текстът, могат да бъдат променяни, само докато показалецът се намира в полето за въвеждане на текст. Когато щракнем извън текстовото поле, рамката изчезва и нищо в текста не може да бъде променяно, освен ако не го изтрием с гумата и започнем изписването отново.
 
q task
       1. Напишете текста, показан във файла pic6_1.png, избирайки характеристиките, зададени в същия файл.
 
       2. Нарисувайте всяка от рисунките, зададени във файловете, с имена pic6_2.png, pic6_3.png, pic6_4.png, pic6_5.png.
 
       3. Направете си визитна картичка. В нея трябва да е изписано името на училището и селището, в което учите, вашите имена, в кой клас сте, домашен адрес, e-mail адрес и телефонен номер. Изберете подходящ фон на визитната картичка, местоположението на отделните данни, както шрифт, размер, цвят и стил на буквите.
 

Рисуване с ръка. Работа с част от изображението

moliv       Инструментът Молив
 
       Моливът (Pencil) е най-простият инструмент. С него рисуваме линии в работното поле така, както рисуваме върху лист хартия (Фиг. 1). За да рисуваме след като е избран инструментът, щракваме в работното поле и влачим мишката. При това се изписва линия на местата, през които е минал показалецът. Рисуването с молива не е прецизно, затова се ползва основно за „затваряне“ на прекъснати контури. Нарисувайте камион като този на Фиг. 1, за да се убедите колко трудно е да се работи със свободна ръка.
 
       Инструментите Четкиbrushes
 
       В отделен панел на страницата Home е разположен бутонът Brushes, който отваря падащо меню с 9 различни инструмента, наричани с общото наименование четки (Фиг. 2). Всъщност това са рисуващи инструменти, всеки от които при влачене в работната област оставя различна по форма и плътност следа. С тези инструменти може както да се рисува, така и да се оцветяват различни по форма области. При влачене с натиснат ляв бутон четките рисуват с основния, а при влачене с натиснат десен бутон – с допълнителния цвят. Пейзажът от Фиг. 7а е нарисуван с четки.
 
 
       Инструмент за правоъгълно маркиране
 
select1       За да отдели и комбинира части от рисунки, авторът на изображението трябва да може да укаже на графичния редактор частта от рисунката, с която иска да работи. Това указване наричаме маркиране, а маркираната част от полето – селекция. Инструментът Rectangular Selection служи за маркиране на правоъгълни части. Намира се в менюто Select (Фиг. 3) и работата с него много прилича на работата с инструмента Rectangle.
       Със селекцията можем да извършваме различни операции. Можем да я преместваме, като я влачим с мишката. Можем също така и да променяме размера ѝ, с някоя от осемте характерни точки по маркиращия правоъгълник (Фиг. 4).
       Инструментите за маркиране имат важна характеристика, свързана с прозрачността на селекцията (виж Фиг. 3). Ако не изберем възможността Transparent selection, тогава селекцията се премества (и/или разширява) така, че ако има в себе си части, оцветени с фоновия цвят, тези части се преместват с останалата част на селекцията.
       В противен случай, ако изберем Transparent selection, селекцията ще бъде пренесена (и/или разширена) без участието на фоновия цвят. Този начин на преместване е по-добър, когато трябва да „смесим“ селекцията с друга част от изображението.
 
       Копиране, изрязване и вмъкване
 
box       В този раздел ще се запознаем с три много важни операции – копирането, изрязването и вмъкването. Тези операции обикновено се изпълняват в двойки копиране+вмъкване или изрязване+ вмъкване. При копирането в специално място на ОС (кутия за копия), се създава копие на селекцията, а изрязването я премества в кутията за копия. Разликата е, че копирането оставя оригиналния обект на мястото му, а изрязването – не. С операцията вмъкване можем да поставим на избрано място в работното поле съдържанието на кутията за копия.
       Командите за трите операции се намират в панела Clipboard на страницата Home (Фиг. 5). След като сме маркирали необходимата ни част от рисунката, изпълняваме командата Copy. Изпълнена веднага след това командата Paste, от същия панел ще постави в горната лява част на работното поле копието, което току-що сме направили. При това вместо оригинала, маркирано ще бъде копието и може да се продължи работа с него. Тази двойка операции означаваме с Copy+Paste. Аналогична е работата с командата Cut, само че при нея в кутията за копия отива оригиналът – означаваме я с Cut+Paste. Веднъж поставена селекцията в кутията за копия, може да се използва многократно с коман¬дата Paste. Така ще вмъкнем в рисунката много копия на селекцията.
 
       Инструмент за свободно маркиране
 
       Инструментът Free-Fоrm Select маркира област, границите на която имат произ-волна форма. Когато изберем инструмента от кутията и започнем да очертаваме избраната област, в полето остава следа като от чертането с молив (Фиг. 6а). Особеното при използването на този инструмент е, че при маркирането на областта трябва да опишем затворена линия, т.е. началната и крайната точка да съвпадат. И в този случай селекцията можем да направим с включване (Фиг. 6б) или без включване (Фиг. 6в) на характеристиката за маркиране Transparent selection. 
       Селекцията отново ще бъде оградена от правоъгълник с пунктирани страни, но реално маркирана е не цялата вътрешност на правоъгълника, а само ограденото от затворената линия. Виж на Фиг. 6в как в преместването на (непрозрачна) селекция участва само тази част от изображението, която е включена в затворената линия.
free mar
 
       Други операции със селекцията
 
       В края на този урок да разгледаме останалите команди от менюто Select. С комадата Select all маркираме цялото изображение, което се намира в работното поле. С командата Invert selection извършваме обръщане на селекцията. Да обърнем селекцията означава, че когато сме маркирали част от изображението, след прилагане на командата всичко, което не е било в селекцията, ще бъде маркирано, а маркираната до момента част ще отпадне от селекцията. Командата Delete изтрива селекцията, като запълва маркираната част на работното поле с фоновия цвят.
 
q task
       1. Нарисувайте камион като този на Фиг. 1, за да се убедите колко трудно е да се работи със свободна ръка.
 
       2. В кой панел се намира инструментът Pencil?
 
       3. Къде се намира инструментът за правоъгълна селекция Rectangular Selection?
 
       4. За какво и как се използва инструментът Free-Fоrm Select?
 
       5. Нарисувайте пейзажа от файла pic4_1.png.
 
       6. Нарисувайте частта от стая от файла pic4_2.png.
 
       7. Нарисувайте пейзажа от файла pic4_3.png.
 
       8. Отворете файла klonka.png и поставете листата и калинките на местата, показани във файла pic4_4.png.
 
       9. Отворете файла vase.png и с копиране и изрязване добавете още цветя във вазата така, че да получите изображението от файла pic4_5.png.
 
       10. Преместете частите на изображението от файла ezero.png така, че да се получи изображението от файла pic4_6.png.
 
       11. Съхранете всяка създадена в предишните задачи рисунка в папката Libraries\Pictures.
 
       12. Какъв ще бъде резултатът, ако изпълните последователно командите Select All и Delete върху дадено изображение?
 

Създаване на изображение – упражнение

Задача 1
 
1.Изображение (за сваляне) monkey.png.
2.Намалете размерите му (панел Image, инструмент Resize) със 70%. Каква стойност ще въведете?
3.Съхранете смаленото изображение под име monkey_small.png, в папка Libraries\Pictures.
 
Задача 2
 
1.Изображение (за сваляне) monkey_small.png.
2.Използвайте подходящи инструменти, за да го оцветите (Фиг. 1). При оцветяването ползвайте:
•Светло сиво – Red=190, Green=190 и Blue=190;
•Тъмно сиво – Red=100, Green=100 и Blue=100;
•Допълнителен цвят – Red=110, Green=105 и Blue=90.
3.Съхранете под име monkey_color.png, в папка Libraries\Pictures.
 
Задача 3
 
1.В нова рисунка в Paint, нарисувайте обектите от Фиг. 2. Оцветете ги по подходящ начин.
2.Съхранете под име objects.png, в папка Libraries\Pictures.
 
Задача 4
 
1.Изображение (за сваляне)  zadacha_4.png.
2.С подходящо селектиране, копирайте частите от тялото на щъркела, така че да се получат различните пози от Фиг. 3. Там където е необходимо, направете подходящо завъртане на елементите.
3.Съхранете под име zadacha_4_reshena.png, в папка Libraries\Pictures.
 
 

Инструменти за чертане

       В този урок ще се научим да чертаем фигури с помощта на инструментите на графичния редактор Paint.
 
       Чертане на линия. Избор на вид и дебелина
 
line       Вече видяхме, че инструментите за чертане имат различни характеристики. За повечето от тях, освен цвета, важна характеристика е и дебелината на линията. Когато решим да използваме такъв инструмент, в менюто, което се отваря с бутона Size, може да видим четири линии с различна дебелина (Фиг. 1). С щракване върху някоя от тях я избираме.
       Друга характеристика на инструментите за рисуване e видът на линията. Ако рисунката го изисква, преди да започнем изчертаването на линията, можем да изберем от менюто Outline подходящ вид (Фиг. 2 и Фиг. 3). За да изчертаем линия трябва да щракнем върху съответния инструмент (prava) в панела Tools  и със задържан ляв бутон да влачим мишката между началната и крайната точки. След отпускане на бутона, изчертаната линия е все още „активна“ и дава възможност допълнително да коригираме дължина, ориентация, цвят, вид. Ако при изчертаването на линия използваме задържан клавиш Shift, линията ще бъде хоризонтална, вертикална или под ъгъл 45°.
 
       Чертане на крива линия
 curve1
       Инструментът Curve служи за чертане на криви линии. С него можем да нарисуваме планини, път и други части от картината, оградени от криви линии.
       За да нарисуваме крива, е необходимо първо да активираме инструмента - curve. След това изчертаваме една права линия с нужната дължина, така както чертаем прави линии. Избираме точка встрани от правата, в посоката, в която бихме искали да я изкривим. С двойно щракване в избраната точка получаваме нужното изкривяване на линията (Фиг. 4а). За да получим двойно изкривена линия, трябва да изберем две различни точки встрани от правата и да щракнем по веднъж в едната и в другата (Фиг. 4б).
 
       Интересна линия се получава ако с инструмента Curve начертаем много къса линия, колкото точка и щракнем с мишката в друга точка. Програмата изчертава линия, която тръгва от първата точка, стига до втората и се връща в началната. С щракване в трета точка изтегляме получената „примка“ в исканата посока, а влачейки . третата точка, примката се завърта в посока на движение на мишката. Подобно „раздвижване“ на кривините ще получим и при предишните операции, ако вместо щракане, влачим с мишката.
 
       Изчертаване на фигури
 
       Paint предлага специализирани инструменти за изчертаване с едно действие на други фигури. Разположени са в менютоshapes Shapes – Фиг. 5. Изчертаването на всяка от фигурите става по един и същ начин: избираме желания инструмент от менюто. Щракваме в работната област върху точка, в която искаме да разположим фигурата. След това влачим с мишката в избраната посока, за да „изтеглим“ фигурата до необходимия ни размер.
       С инструмента Rectangle pravo изчертаваме правоъгълници, а с инструмента Ellipseelipse– овали (елипси), по описания по-горе начин. След „изтеглянето“ на изчертаваната фигура до необходимия размер, по очертанията ѝ се показват 8 характерни точки. С хващане и влачене на тези точки можем да променяме размера на фигурата. Докато изчертаването на фигурата още не е завършено, т.е. не сме започнали друго изчертаване, можем да променим също цвета и вида на очертаващите линии и запълването (Фиг. 6), както и да хванем и влачим фигурата до друго място в работното поле. За изчертаване на квадрат/окръжност, трябва да използваме познатия ни вече помощник – клавиша Shift.
       При всички инструменти за рисуване действат общите правила за цвят, дебелина и вид на линията: влаченето с натиснат ляв бутон предизвиква чертане с основния цвят, а с натиснат десен бутон – с фоновия. Дебелината на очертаващата линия и видът ѝ, както и запълването, могат да се изберат от съответните менюта (виж Фиг. 5 и Фиг. 6).
 
       Инструментът Гума
 
       Както в ежедневието, така и в Paint, с гумата (Eraser) поправяме грешките, направени при писане или рисуване. Ако при рисуване направим нежелано движение с мишката или линията, която сме нарисували, не е с добра форма, може да изтрием нежеланата част от получилото се. След като изберем гумата (erase), можем да про меним размера ѝ така, че да изтрива по-голяма или по-малка площ. Това става, като в падащото меню Size щракнем върху по-дебела или по-тънка линия. За по-големи размери се ползва комбинацията Ctrl и клавиш “+“, който е най-отдясно на клавиатурата. Изтриването става с влачене на гумата така, както при рисуване с молива.
 
q task
1. Начертайте с инструмента Line правоъгълника, квадрата и триъгълника от файла pic3_1.png. Упътване: Използвайте клавиш Shift.
 
2. Нарисувайте всяка от рисунките, зададени във файловете с имена от pic3_2.png, pic3_3.png, pic3_4.png, pic3_5.png, pic3_6.png, pic3_7.png, pic3_8.png, pic3_9.png, pic3_10.pngpic3_11.png. Съхранете рисунките в папката Libraries\Pictures
 

Галерия

Връзки


Контакт

гр. София 1700, Студентски град

ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

тел.: 02/943 47 85

факс: 02/ 943 43 97

E-mail: office@izkustva.net