Програмата Paint. Съхраняване на изображение

       Графичните изображения са важна част от интерфейса на ОС. В предишни уроци видяхме как с изображения (икони) се обозначават на екрана програмите и управляващите ги елементи. Създадени с компютър изображения се използват и за оформление на книги и рекламни материали, за създаване на Интернет страници, видео клипове, анимация и т.н. Графичните редактори са програми, които служат за създаване, обработване, съхраняване и отпечатване на изображения. Стандартeн графичен редактор на ОС Windows е програмата Paint (боя, боядисвам, рисувам).
 
       Стартиране на Paint
 
razster       Paint е прост графичен редактор. Той предлага само най-необходимите инструменти за създаване и редактиране на изображения, при това може да обработва само растерни изображения – правоъгълни мрежи от малки цветни квадратчета – пиксели (Фиг. 1а). При голямо увеличение на изображението, те могат да се видят ясно. Много по-съвършени са редакторите, при които изображението се описва чрез математически формули. Такива изображения се наричат векторни и голямото им предимство е, че имат гладки контури и при промяна на размера, за разлика от растерните, качеството им се запазва  (Фиг. 1б).
       За да стартираме Paint, щракваме върху иконата на програмата   в лентата на задачите или в работното поле на ОС. Ако такава икона няма, тогава постъпваме както при стартирането на програмата Windows Explorer в предишен урок. Щракваме върху бутона   (Start). Отваря се падащото меню на инсталираните програми. Последователно избираме All Programs и  Accessories за да отворим менюто с където се намира иконата за стартиране на Paint.
 
       Прозорецът на Paint
 
       Да стартираме програмата Paint по някой от описаните вече  начини. Прозорецът ѝ е показан на Фиг. 2. Ще се запознаем с по-важните му елементи. В горната част на прозореца се намира неговото заглавие. В него е изписано името на програмата и името на документа, върху който работим. Когато не сме задали друго име, програмата поставя   автоматично  името Untitled.
p fig2       Работата  на  програмата  Paint се управлява с команди. Бутоните на командите са подредени в лентата, разположена непосредствено под заглавието. Най-вляво в нея е разположен главният команден бутон на програмата – бутонът Paint (Paint Windows 7 icon). С щракване върху него, се отваря меню с основните команди на програмата, които не са свързани със създаването на изображения – за създаване на нов документ (New), за отваряне на файлове с изображения (Open), за съхраняване на създадените изображения във файлове (Save/Save As), за отпечатване на изображения (Print) и т.н.
       Вдясно от бутона Paint се намират две страници с останалите бутони – Home (в къщи) и View (изглед). Страници наричаме няколко прозореца, които саp fig4 поставени един над друг така, че само един от тях се вижда на екрана. Всяка от страниците има специален издатък, който се вижда винаги и върху него е изписано името ѝ. С щракване върху този издатък съответната страница се изобразява над другите.
       Във всяка от двете страници Home и View, бутоните са подредени в правоъгълни панели (Фиг. 3 и Фиг. 4). С щракване върху някои бутони се отварят нови падащи менюта с командни бутони. В иконите на тези бутони обикновено има нарисувана стрелка, като тази в иконата на бутона Paint. Бутоните на някои от най-често използваните команди са поставени в лявата част на заглавието, за да не се губи време да се търсят в лентата и се наричат бутони за бърз достъп.
       Непосредствено под лентата с командни бутони се намира работното поле на програмата (правоъгълникът в бяло на Фиг. 2) Това е мястото, където потребителят създава и редактира изображения.
 
       Команди на Paint
 
       Нека да отворим изображението animals.png от папката Razdel_4 на приложения диск с бутона Paint/Open и да сеp fig5 запознаем с някои от командите на програмата. Очевидно е, че размерът на изображението е голям и то не се побира на екрана. С командите от страницата View (Фиг. 4), можем да променяме големината на съдържанието в работното поле така, че да е удобно за работа. С командата Zoom out от панела Zoom можем да намалим изображението. Обратно, когато работим върху детайлите на едно изображение, добре е то да бъде увеличено. С командата Zoom in можем да го увеличаваме дотогава, докато отделните пиксели започнат да се виждат ясно. Бутонът с надпис 100% възстановява реалния размер. По същия начин може да се използва плъзгачът в долния десен ъгъл на прозореца на Paint (Фиг. 2). Аналогична функция има и инструментът лупа (Magnifier,  ). Щраквайки с левия бутон увеличаваме изображението, а щраквайки с десен – го намаляваме.
       Тези промени не влияят по никакъв начин на истинския размер на изображението. Реална промяна на размера извършваме с командата Resize (resize), намираща се в панела Image на страницата Home. В резултат ще се отвори диалоговият прозорец Resize and Skew – Фиг. 5.  
В        частта Resize избираме дали преоразмеряването да е в проценти (Percentage) или в пиксели (Pixels) – да включим опцията Percentage. Препоръчително е отметката Maintain aspect ratio (запази съотношението на страните) да бъде включена – тя предпазва изображението от сплескване или разтягане. Сойност 50% от ширината (Horizontal) и 50% отвисочината (Vertical), ще намали изображението два пъти и в двете посоки.

       Съхраняване на рисунка
 
p fig6       Съхраняването на изменената рисунка във файла, от който я заредихме, става с командата Save oт менюто Paint или с бутона за бърз достъп save paint.
       За да запазим изменената картинка в нов файл, използваме командата Paint/Save As. Отваря се диалоговият прозорец Save As (Фиг. 6), в който трябва да извършим следната последователност от действия:
       - в лявата част на прозореца избираме във файловата система папката, в която ще бъде записан файлът, съдържащ изображението;
       - в кутията File name (име на файла) въвеждаме името на файла;
       - потвърждаваме с бутона Save или натискаме клавиша Enter.
       Имената на документите, които създава програмата Paint, са с разширение png. Други популярни формати с които Paint може да работи са bmp, gif и jpeg.
 
 
q task
       1. Каква е разликата между растерно и векторно изображение? Кое от двете е с по-добро качество?
 
       2. Каква е разликата между командите Save и Save As?
 
       3. Заредете изображението car.png (с командата Paint/Open). Намалете размера му до 60% от оригиналния. Съхранете полученото изображение в папка Libraries\Pictures.
 
       4. Заредете изображението car.png от папката Libraries\Pictures. Съхранете го като: car.jpeg, car.bmp и car.gif, отново в Libraries\Pictures. Сравнете размерите на четирите файла. При кой от тях качеството е най-лошо?
 
       5. Заредете изображението school.png. Увеличете размера му четири пъти. Как се отрази това на качеството? Съхранете уголеменото изображение като school_big.png в папка Libraries\Pictures. Сравнете размерите на двата файла.
 
       6. Преустановете изпълнението на прoграмата Paint с командата Paint/Exit. Посочете и друг начин за прекратяване изпълнението на програма.
 

Галерия

Връзки


Контакт

гр. София 1700, Студентски град

ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

тел.: 02/943 47 85

факс: 02/ 943 43 97

E-mail: office@izkustva.net